Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 17.04.2022r

Ewangelia (J 20, 1-9)

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

„Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział.”(Mt 28, 5-6)

 

 

Umiłowane Siostry i Bracia w Chrystusie Panu.

 

W ten poranek wielkanocny wraz z Wami i całym Chrystusowym Kościołem, pragnę wyśpiewać radosne Alleluja i powtórzyć wraz z całym chrześcijańskim światem: Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja! Ta radosna antyfona, wyśpiewywana jest dzisiaj na całym naszym globie niemal we wszystkich językach świata.

Naśladując święte Niewiasty, które idąc namaścić Pana, zamiast Niego spotkały grób pusty i „świadków anielskich i odzież, i chusty”, przychodzimy w dzisiejszy poranek wielkanocny wraz z nimi, wraz z Apostołami, by usłyszeć Twoje pozdrowienie: „Pokój Wam”. Stajemy z wielką pokorą wobec tajemnicy Twojego pustego grobu. Wobec tajemnicy cudu nad cudy, jakim jest Twoje zmartwychwstanie nasz Panie Jezu Chryste.

Mimo upływu wieków i tysiącleci, mimo wielu prób dotarcia do poznania istoty tego niezwykłego cudownego wydarzenia w dziejach świata, nie udało się nigdy żadnemu człowiekowi, powstać z martwych ani dotrzeć do istoty tego cudownego wydarzenia. Zmartwychwstanie jest cudem, który wydarzył się jeden jedyny raz w dziejach rodzaju ludzkiego i stał się wyłącznym udziałem Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. To On, poprzez swoje zmartwychwstanie przynosi blask nadziei dla nas wszystkich, że i my żyjąc dla Boga i żyjąc Bogiem, staniemy się kiedyś uczestnikami tego niezwykłego cudu, kiedy powoła nas byśmy u kresu czasów powstali z prochu ziemi do nowego, niekończącego się życia w chwale Boga.

Siostry i Bracia

Dzisiejsza uroczystość jest radosnym wspomnieniem, ukoronowania całego procesu zbawczego, podjętego przez Boga dla ratowania rodzaju ludzkiego. Nie ma większej nadziei i radości niż świadomość oparta na wierze, że i my kiedyś zmartwychwstaniemy w Chrystusie. Radość ta płynie ze świadomości, że poprzez cud swojego zmartwychwstania, Chrystus otwarł przed nami wszystkimi bramy nieba. W chwili

zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, do chwały nieba zostali dopuszczeni ci wszyscy, którzy przez tysiąclecia pozostawali w mrokach otchłani. Którzy zasnęli w Bogu przed narodzeniem i zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa, sprawiedliwi, prorocy i święci Starego Przymierza.

Najmilsi

Dzisiejsza uroczystość jest przypomnieniem tej prawdy, którą wyznajemy i w którą od samego początku wierzą wszyscy wyznawcy Chrystusa. Jest jednocześnie osobistym zaproszeniem, które kieruje dzisiaj Chrystus do każdego człowieka, zachęcając nas byśmy weszli, powrócili na drogę prowadzącą do świętości, do Jego Królestwa.

W końcu dzisiejsza uroczystość zmartwychwstania Pańskiego ma nam przypominać, że kiedyś i my wszyscy zmartwychwstaniemy. Nasze zmartwychwstanie będzie aktem wielkiego miłosierdzia ze strony Boga. Będzie to również czas wielkiego podziału. Jedni powstaną „do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie”.(Dn 12,2). Jedni zmartwychwstaną by żyć w chwale dzieci Bożych a inni dla potępienia, które będzie konsekwencją ich życiowych wyborów.

Z tym większą nadzieją pragniemy dzisiaj adorować zmartwychwstałego Pana i prosić, abyśmy nigdy nie ulegli pokusie odejścia od Chrystusa i Jego świętej Ewangelii. Byśmy nigdy nie zaprzedali swej duszy za „miskę soczewicy” dzisiejszemu światu, tak bardzo opanowanemu przez siły zła. Byśmy w końcu nie popadli w samousprawiedliwiającą teorię, że sami sobie poradzimy na drodze prowadzącej do wieczności, bez pomocy Chrystusa, jego świętych sakramentów, z tym największym sakramentem jakim jest Jego Kościół.

Najmilsi

Nie jest łatwo głosić dzisiaj orędzie radości i nadziei. Niełatwo mówić: radujcie się, kiedy wokoło nas widzimy wojnę, zdrady, grzech, niesprawiedliwości i działania złego ducha. Nie jest łatwo śpiewać: Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, tym, którzy w ostatnich tygodniach, dniach czy godzinach utracili swoich najbliższych. Którzy przeżywają te uroczyste chwile z dala od swoich domów, które musieli porzucić by ratować swoje życie. Jakże boleśnie brzmią słowa tej pięknej antyfony, w piwnicach i bunkrach, w których od tygodni w głodzie i chłodzie, w niewyobrażalnym lęku żyją setki tysięcy niewinnych zastraszonych ludzi.

Stając dzisiaj wraz z całym Chrystusowym Kościołem wobec tajemnicy pustego grobu i wyczekując na nadejście zmartwychwstałego Chrystusa, który w tej Eucharystii powie każdej i każdemu z nas: pokój wam, pragniemy w pokorze wołać do Niego: chleba naszego powszedniego i prawdziwego pokoju daj nam zmartwychwstały Panie. Nie wołamy o rozejm! Który jest drwiną z pokoju, który jest okazją do wzmocnienia sił agresora. Wołamy w szczerej modlitwie, o dar prawdziwego pokoju i trwałego zablokowania działania szatańskich sił zła.

Prosimy z największą pokorą, klękając przed Tobą zmartwychwstały nasz Panie, aby Twój pokój na nowo zamieszkał w naszych ludzkich sercach, w naszych rodzinach, w naszym narodzie i narodach świata. Błagamy Cię by Twoje wielkanocne pozdrowienie, którym witasz swoich uczniów: pokój Wam, odmieniło losy tylu ludzi, którzy prawdziwego pokoju wyczekują od wielu dni. Zmartwychwstały Panie prosimy Cię o pokój w Ukrainie, w Europie, w świecie. Błagamy Cię o dar prawdziwej chrześcijańskiej wiary.

Siostry i Bracia

W tę dzisiejszą uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, przeżywanego jakże inaczej niż wszystkie dotychczasowe, miejmy w pamięci tych wszystkich, którzy są samotni i opuszczeni. Pamiętajmy o ludziach starszych, którzy te święta przezywają w samotności z dala od swoich dzieci. Pamiętajmy o chorych i cierpiących leżących w hospicjach i szpitalach. Pamiętajmy o uchodźcach z Ukrainy, którym darowaliśmy dach nad głową i serce pełne miłości. Pamiętajmy o nich wszystkich dzisiaj i w całym naszym dalszym życiu.

Niech cud zmartwychwstania Chrystusa pobudza w nas empatię wobec drugiego człowieka. Niechaj miłość bliźniego przestanie być tylko wielokrotnie powtarzanym hasłem, padającym z ambon świata na nasze serca a stanie się prawdziwą postawą , która sprawdzać się będzie każdego dnia w codziennym życiu i konfrontacji z potrzebami ludzi potrzebującymi pomocy.

Mimo trudnych czasów, w których przychodzi nam przeżywać tę cudowną chwilę zmartwychwstania, niosę Wam Dobrą Nowinę i nadzieję płynącą z tajemnicy pustego grobu, która dzisiaj niechaj wybrzmi tymi oto słowami:

Wy jednak nie bójcie się! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Chrystus zmartwychwstał prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Radujmy się i weselmy.!

  Biskup Adam Rosiek Pierwszy Biskup Kościoła

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2022

Ogłoszenia duszpasterskie Zmartwychwstanie Pańskie 17.04.2022

Już wschodzi zorza poranna,
Zabrzmiało niebo weselem

I ziemia śpiewa radośnie,
A piekło jęczy w udręce.

Bo Król tak bardzo potężny
Zniweczył moce śmiertelne,

Podeptał władzę Otchłani
I więzy jeńców rozerwał.

(Hymn na jutrznię, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego)

 

1 .Z okazji świąt  Zmartwychwstania Pańskiego przyjmijcie drodzy Parafianie, przybyli Goście najlepsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was pokojem, miłością i przebaczeniem. Niech wnosi w Wasze rodziny błogosławieństwo i siłę do ciągłego zwycięstwa dobra, a nadzieja płynąca od Zmartwychwstałego towarzyszy Wam każdego dnia. Bożych, radosnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych, dla Was i dla wszystkich, którzy pozostali w domach.

  1. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. 

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

  1. Podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia Liturgii Wielkiego Tygodnia.Za przygotowanie Bożego Grobu P. Eli i P. Danusi i wszystkim za obecność i wsparcie duchowe.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*